Κυριακή, 21 Οκτωβρίου 2012

Η καταδρομή του Βότση


Κάποιες πράξεις τόλμης και γενναιότητας δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιούνται. Το 1912 δεν υπήρχαν συγκροτημένες μονάδες ειδικών δυνάμεων. Υπήρχαν όμως πολλά τολμηρά εγχειρήματα, με "άρωμα" ειδικών δυνάμεων!  Άλλωστε, τα στοιχεία  των καταδρομικών ενεργειών υπήρχαν από τη αρχαιότητα!

Έτσι λοιπόν ο Υποπλοίαρχος Βότσης, σχεδίασε μια νυκτερινή ενέργεια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης τότε που βρισκόταν ακόμη κάτω από τον τουρκικό ζυγό, για να "κτυπήσει" με το τορπιλοβόλο του   το τουρκικό θωρηκτό "Φετχί Μπουλέντ"

Αλλά ας αφήσω την εξιστόρηση όπως καταγράφηκε από τον ίδιο, τα δημοσιογραφικά μέσα της εποχής  και από ιστορικούς!Περιγραφή της επιχείρησης από τον Νικόλαο Βότση

Απέπλευσα εκ Λιτοχωρίου την πρωίαν και κατέπλευσα εις  Σκάλαν Ελευθεροχωρίου, όπου παρέμεινα μέχρι 9ης εσπέρας, οπότε απέπλευσα διά την επίθεσιν.

Το Καραμπουρνού εφώτιζε συνεχώς την θάλασσαν διά των προβολέων του, αλλά διήλθον απαρατήρητος μεταξύ Καραβοφάναρου και Βαρδαρίου. Κατόπιν ολοταχώς έφθασα εις τον λιμένα της Θεσσαλονίκης και την 11.20 διέκρινα άνευ αμφιβολίας το τουρκικόν θωρηκτόν ανάπρωρον προς τον πνέοντα Μέσην εις την δυτικήν άκραν κυματοθραύστου.

Εις αντίθετον δεξιάν άκραν υπήρχε ρωσικόν πολεμικόν. Υποθέτω και άλλα. Εχείρισα ήρεμα, πάντοτε απαρατήρητος, και κατηύθυνα την πρώραν εις το μέσον του τουρκικού θωρηκτού. Εξεσφενδόνισα πρώτον την δεξιάν τορπίλλην την 11.35 από αποστάσεως 150 μέτρων. Έστρεψα είτα ολίγον αριστερά προχωρών και εξεσφενδόνισα την αριστεράν. Ανεπόδισα τότε ολοταχώς, όπως απομακρυνθώ της εκρήξεως. Της πρώρας του πλοίου μου στρεφούσης ήδη αριστερά, εξεσφενδόνισα και την του καταστρώματος τορπίλλην, ήτις όμως εξέκλινε και εξερράγη, μετά τας πρώτας ταυτοχρόνους σχεδόν εκρήξεις, επί του κυματοθραύστου μετά κρότου μεγάλου, ον προς στιγμήν ενομίσαμεν ως πυροβολισμόν εκ της ξηράς.

Άμα τη πρώτη εκρήξει παρετηρήθη κίνησις φώτων επί του εχθρικού πλοίου και συρίγματα. Τα διαμερίσματα των αξιωματικών ήσαν φωτισμένα. Η έκρηξις εγένετο ολίγον πρώραθεν της καπνοδόχου, δεξιά. Καπνός εξήλθεν άφθονος της καπνοδόχου. Το πλοίον καταφανώς εβυθίζετο διά της πρώρας, κλίνον δεξιά.

Ολοταχώς πλέων τότε εξήλθον άνωθεν της γραμμής των έξω του λιμένος βυθισμένων τορπιλλών, στηριζόμενος εις το βύθισμα του πλοίου μου, και διήλθον προ του Καραμπουνού, το οποίον ειδοποιηθέν φαίνεται εν τω μεταξύ εκ Θεσσαλονίκης ήναψε πάντας τους προβολείς του.

Διήλθον εν τούτοις και πάλιν απαρατήρητος και καθ’ ην στιγμήν εβρισκόμην απέναντι του Καραμπουρνού, κατά προηγουμένην υπόσχεσιν προς τους πυροβολητάς μου, διέταξα και έρριψαν επ’αυτού βολήν διά του ταχυβόλου των 37” από αποστάσεως 2.500 μέτρων. Εκείθεν κατηυθύνθην την 4ην πρωινήν εις Βρωμερήν της Αικατερίνης, προς παρακολούθησιν αποβιβάσεως τροφίμων διά τον στρατόν μας.

Πολύ λιτά μας τα είπε όλα ο αείμνηστος ναύαρχος


Ανιχνευτής


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας, στα πλαίσια της ευγένειας και της ευπρέπειας.